Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Beheerder / Wij / Ons: de beheerder van de website en applicatie Samen Zijn We Veilig, Allmedia4you. gevestigd en kantoorhoudend te Bedum met adres Sperwer 15-b, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65739531.
  • Website(s): De website met domeinnaam samenzijnweveilig.nl.
  • Applicatie(s): De mobiele applicatie Samen Zijn We Veilig, voor zowel Android als iOS.
  • Diensten: De diensten geleverd door Beheerder.

Toepasselijke voorwaarden

Op onze Diensten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Wij zijn bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds aan te passen, welke gelden zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker vanaf het moment van publicatie op onze website. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is hier te raadplegen. Indien er sprake is van aanzienlijk inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden, kan Beheerder dit bij Gebruiker onder de aandacht brengen via haar site en/of per e-mail/nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid

Beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade geleden door Gebruikers bij het gebruik van onze Diensten en/of vanwege de niet-beschikbaarheid daarvan, behoudens opzet en/of grove schuld.

Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze op verantwoorde wijze gebruikmaakt van onze Diensten.

Elke eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de Gebruiker bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Beheerder daarvoor

Beheerder staat niet in voor het gebruik van haar Diensten door Gebruiker in strijd met geldende (lokale) wet- en regelgeving

Privacy & Cookies

Ten behoeve van onze Diensten verzamelen wij (persoons)gegevens van Gebruikers. Hierop is ons Privacy Statement van toepassing .

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website, waaronder - maar niet uitsluitend - teksten, (foto)grafische elementen, broncodes en data, berusten uitsluitend bij Beheerder en/of diens licentiegevers.

Door het verstrekken van inhoud (zoals tekst, foto’s, video’s, geluidsfragmenten) aan Beheerder verleent Gebruiker aan Ons, zonder dat daar een wederprestatie tegenover staat, een wereldwijd gebruiksrecht op de door hem verstrekte inhoud voor onbepaalde tijd. Dit gebruiksrecht omvat – met in acht neming van de wet - in het bijzonder het recht op zowel het commercieel als niet-commercieel verveelvoudigen, vertalen, wijzigen, openbaar maken, overdragen en/of in sub-licentie geven, waarbij Gebruiker mede afstand doet van aanspraken en/of rechtsvorderingen jegens Ons voor zover deze verband houden met de persoonlijkheidsrechten van Gebruiker op de verstrekte inhoud, waaronder maar niet uitsluitend het recht zich te verzetten tegen elke wijziging en/of aantasting van de inhoud en/of de werken als ook het recht op naamsvermelding.

Het sluiten van een account betekent niet dat de door Gebruiker verstrekte inhoud ook op de Website verdwijnt. Voor de door Gebruiker verstrekte inhoud heeft Beheerder immers een gebruiksrecht verkregen. Dit laat onverlet dat eventuele daadwerkelijke persoonsgegevens van Gebruiker op verzoek gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden.

Gebruiker vrijwaart Beheerder voor alle aanspraken/schade van eventuele derde rechthebbenden voor het gebruik van de door Gebruiker (onrechtmatig) verstrekte inhoud.

Overtreding en sluiting account

Bij overtreding van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bij handelingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, kan het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing geblokkeerd en/of verwijderd worden zonder recht op enige schadeloosstelling voor Gebruiker.

Kosten welke gepaard gaan met het opsporen van eventuele fraude en/of misbruik door Gebruiker worden op hem verhaald.

Geschilbeslechting

Indien bepalingen van de algemene voorwaarden en/of Huisregels in rechte nietig of vernietigbaar blijken, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan zullen de nietige en/of vernietigde bepalingen worden gewijzigd in rechtens toelaatbare bepalingen indachtig het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling

Meest recente update: 16 januari 2018